Sunday, August 2, 2009

The Story of OUR LADY OF CAYSASAYIn 1603, a fisherman by the name of Juan Maningkad fished out his net in the Pansipit River, in Taal, Batangas, a twelve inch tall image of OUR LADY OF CAYSASAY, radiating with heavenly luster. Upon seeing this image, Juan, being a pious man prostrated himself and venerated it, after which he carried the image home. Soon enough, the whole village came to know about his remarkable catch. The town authorities and the Vicar, who represented the King of Spain, went to Juan’s home to verify the story.

The image was later placed under the care of Doña Maria Espiritu, the widow of the town’s judge, who had a special urn made for its safekeeping. Then, strange things began to happen. Doña Maria found the urn empty one day, but the next
morning, the image was back in the urn. The incident was repeated a number of times, so Doña Maria reported the matter to the parish priest. To investigate the mysterious coming and going of the image, the priest decided to set up parish volunteers to keep vigil beside the urn. With eager hearts they sat waiting and praying, and they did see the urn open by itself, as they saw with their own eyes the glorious image going out and coming back again.

This time, the priest decided that the villagers should now come with lighted candles and follow the image the next time it left. When this finally happened, the image led them to Caysasay, to the place where it was originally found. When the image returned to the urn, the priest decided to transfer it from Doña Maria Espiritu’s house to the town church for safekeeping. But the same thing happened in the church, until the image completely disappeared and was nowhere to be found.

After Several years in 1611, two women by the names of Maria Bagohin and Maria Talain, were gathering firewood near the place where the image ws originally found. They saw the image reflected in the spring water that had sprung on the spot. They looked up and saw the image atop the branch of a tall sampaga bush with two lighted candles on each side, amongst kingfisher birds called casaycasay which the Spaniards at that time pronounced as caysasay. They hurried back to town and reported to the parish priest. The people and the parish priest finally concluded that it was the Virgin’s wish to stay in Caysasay, so they decided to build a chapel on the very spot where the image was found.

It was also in 1611 that the first apparition of Our Lady to an almost blind native servant girl, Juana Tangui and around 30 women, was recorded by the church ordinario. This was the first recorded Marian apparition in the country. From the miraculous cure of her eyes during the apparition, the well water, now known as “Balon ng Sta. Lucia” and the adjoining stream, now known as “Banal na Tubig” have been known to possess miraculous attributes of healing to this day. An arch with pediment was constructed after 1611 over the wells, which generally marks the spot of her apparitions, and is today called “Banal na Pook”.

Thursday, June 25, 2009

sunog sa makati 06.16.2009
campos rueda bldg. urban bank ave makati city


Sunday, June 21, 2009

Philippine Folk Beliefs

MGA PAGKAIN AT ANG PAGKAIN
(Food and Eating)

merienda.francisco.JPG (20355 bytes)

Merienda
ni Carlos V. Francisco


anarule.gif (1534 bytes)

1. Mga Babala at Pahiwatag (Warnings and Signs)

 • Kapag nahulog ang kutsara kapag ikaw ay kumakain, ikaw ay magkakaroon ng bisitang babae. Kapag tinidor ang nahulog, lalaki naman ang bisita, samantalang kung kutsarita, isang bata ang bibisita sa iyo. (If a spoon falls during a meal, you will be visited by a woman. If it is a fork, a man will be visiting, while if it is a teaspoon, it will be a child.)
 • Ang babaeng palipat-lipat ng upuan habang kumakain ay magkakaroon ng maraming manliligaw. (A woman who switches seats many times during a meal will have many suitors.)
 • Kapag ikaw ay nagpalit ng iyong permanenteng lugar sa hapag-kainan ng iyong pamilya, ang iyong mapapangasawa ay magkakaroon ng maikling buhay. (If you change your permanent place at the family table, the person you will marry will have a short life.)
 • Kapag ikaw ay kumakain ng maraming sibuyas, ikaw ay magiging palikero o palikera. (If you eat too much onions, you will become a playboy or playgirl.)
 • Ang pagkain ng maraming papaya sa araw-araw ay magpipigil sa iyong pagnanasang sekswal. (Eating ripe papayas everyday controls your sexual urges.)
 • Kung ikaw ay biglang nabulunan habang kumakain, mayroong taong nakaalala sa iyo sa malayo, o di kaya ay kanyang nasasambit ang iyong pangalan. Upang malaman mo kung sino siya, agad kang humingi ng bilang o numero sa mga taong kasama mo habang kumakain. Ang bilang o numero na ibibigay sa iyo ay gamitin mo sa pagpili ng letra. Ang letrang papatak sa bilang na ibinigay sa iyo ay ang unang titik ng pangalan ng taong nakaalala sa iyo. (If you choke briefly at mealtime, someone far away remembers you, or is talking about you. To find out who that person could be, immediately ask for any number from the people who are eating with you. The number that will match a letter in the alphabet will be the first letter of the person's name who knows you and is the one who might have remembered you.)

2. Mga Dapat at Di Dapat Gawin (Things To Do and Not to Do)

 • Kung kailangang lisanin ang mesa bago ka matapos kumain upang maglakbay, kinakailangang ipihit ang mga plato sa mesa upang maging maluwalhati ang iyong paglalakbay. (If you have to leave the table before finishing your meal in order to go on a trip, turn around the plates on the table so that your trip will be safe.)
 • Huwag maglagay ng pera sa ibabaw ng mesa habang kumakain. (Do not put money on the dining table while eating.)
 • Ang bilang nga mga taong nakaupo na kumakain sa mesa ay hindi dapat umabot sa labing-tatlo. (The number of persons sitting down in a meal should not add up to 13.)
 • Kapag nagluluto, mag-iwan ng kaunting butil ng bigas sa sako at itali ito ng mahigpit. Sa gayon ang iyong mga bisita ay hindi uubusin agad ang iyong inihaing mga pagkain. (When cooking, leave a few grains of rice in the sack and then tie it tightly. This wayt, your guests will not consume all the food at once.)
 • Kapag ikaw ay nag-iwan ng kaunting kanin sa kaldero, magkakaroon lagi ng makakain sa loob ng iyong pamamahay. (If you leave some rice in the pot there will always be something to eat in the house.)
 • Kapag ikaw ay natinik sa pagkain ng isda, huwag mong ipagsabi kahit kanino; iyong ipihit ang plato ng makatlong ulit at ang tinik ay mawawala. (If a fish bone gets stuck in your throat, don't tell a soul; turn your plate around three times and the bone will disappear.)
 • Mabuting gumamit ng plato sa pagsilbi ng pagkain sa iyong mga bisita. Ang pagpapala ng iyong mga bisita ay mananatili sa mga plato at magiging pagpapala sa iyong pamilya. (It is good to use plates when serving food to your guests. The grace of your guests will remain on the plates and be a blessing to your family.)
 • Kapag ang isang estranghero o malayong kamag-anak ay dumating sa iyong tahanan, painumin mo muna siya ng tubig upang siya ay maghatid lamang ng mabuting balita. (When a stranger or distang relative arrives in your home, serve him water first so that he brings you only good news.)
 • Kapag kumakain sa bahay ng mga di mo kilala, kainin lamang ang pagkain na nasa gitna ng iyong plato Ang mga mangkukulam ay ipinapalagay na naglalagay ng kanilang mga kapangyarihan sa tagiliran ng kanilang mga plato. (When dining in the home of strangers, always eat food from the center of the plate.)
 • Huwag pagpatungin ang iyong mga maruruming pinagkainan, dahil ito ay magiging sanhi ng pagtataksil sa iyong asawa. (Do not stack dirty dishes one on top of the other, or it may lead to adultery.)

Philippine Folk Beliefs

BAHAY, TAHANAN, AT PAMILYA
(House, Home, and Family)

bayanihan-JoselitoEBarcelona-1993.jpg (151944 bytes)

Bayanihan
ni Joselito Barcelona, 1993

anarule.gif (1534 bytes)

1. Pagpapatayo ng Bahay (Constructing a House)

 • Kung magpapatayo ng bahay, laging magsimula sa kabilugan ng buwan. (If you are to build a house, always begin during a full moon.)

 • Ang pinakamainam na panahon sa pagpapatayo ng bahay ay sa mga buwan ng Marso, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septyembre, at Nobyembre. (The best months to build a house is during the months of March, June, July, August, September, and November.)

 • Huwag na huwag magpapatayo ng bahay sa pinakadulo ng kalsadang walang lagusan. (Never build your house at the end of a cul de sac, or "dead end" road.)

 • Malas ang bahay na may labing-tatlong poste. (It is bad luck for a house to have thirteen posts.)

 • Kapag magpapatayo ng bahay, laging isipin na maglagay ng ilang bagay sa ilalim ng bawat haligi o poste ng bahay, gaya ng mga lumang barya at mga medalyang pangrelihiyoso. Ito ay magpapa-alis ng mga masasamang espiritu at mangangalaga ng prosperidad. Ang mga piyesa ng musika, medalya, at mga barya ay magngangalaga ng pagkakaisa at katahimikan sa loob ng bahay. (When building a house, always remember to place certain things under each structural post. Old coins and religious medals will drive away evil spirits and ensure prosperity. Musical score sheets, medals, coins ensure harmony as well.)

 • Ang bilang ng mga hakbang sa hagdanan ay hindi dapat napapangkat ng tatluhan. Bilangin ang mga hakbang mg oro (ginto), plata (pilak), at mata (kamatayan). Ang huling hakbang ay hindi dapat magtapos sa mata. (The number of steps ona stairase should not be in multiples of three. Count off the steps as oro (gold), plata (silver), and mata (death). The last step must not fall on mata.)

 • Laging lumipat sa bagong bahay sa araw ng Miyerkules o Sabado. (Always move into a new house on a Wednesday or Saturday.)

 • Kapag ikaw ay lumipat sa bagong bahay isang araw bago sumapit ang kadiliman ng buwan, ikaw ay hindi magugutom. (If you move to a new home one day before the new moon, you will never go hungry.)

 • Ang unang mga bagay na dapat ipasok sa loob ng bagong bahay sa araw ng paglipat ay bigas at asin. (The first things one should carry into a new home n moving day are rice and salt.)

 • Sa paglipat sa bagong bahay, isabog ang mga barya sa sala upang ang prosperidad ay maghari. (When moving into a new home, scatter coins in the living room so prosperity will reign.)

 • Ang bilang ng mga taong natutulog sa loob ng bagong bahay sa unang araw ng pagkalipat ay dapat pareho sa loob ng siyam na araw. Kung hindi, may mamamatay sa bahay na iyon. (The number of people sleeping in a new house the first night should be the same for nine consecutive days. Otherwise, death will occur in that house.)

2. Mga Palatandaan at Pahiwatig (Signs and Omens)

 • Kapag nakakita ng mga bubuyog sa loob ng bahay, ito ay maghahatid ng kayamanan at swerte sa mga naninirahan. (Bees found inside the house will bring fortune and good luck to its occupants.)

 • Kapag ang mga kalapati ay lumisan mula sa isang bahay, ito ay tanda ng kawalan ng pagkakaisa at harmonya doon, dahil ang mga nakatira doon ay laging nag-aaway. (When doves and pigeons leave a house, it is a sign that there is no harmony there, because its owners quarrel all the time.)

3. Mga Dapat at Di Dapat Gawin (Dos and Don'ts)

 • Kung nais mong maalisan ng mga surot sa iyong bahay, maglagay ka ng ilan sa isang papel at iwan mo ito sa bahay ng sinuman. Ang mga surot ay lilipat sa bahay na iyon. (If you want to rid your house of bedbugs (fleas), place some on a piece of paper and then leave them in someone else's house. The bedbugs will move to that house.)

 • Kung gusto mong umalis agad ang mga bisitang hindi kanais-nais sa iyong bahay, patago kang magsabog ng asin palibot sa iyong bahay at sila ay agad na aalis. (If you wish to rid your home of unwanted visitors, secretly sprinkle salt around the house and they will soon depart.)

 • Ang isang bisita ay hindi dapat umalis ng isang bahay habang ang pamilya doon ay kumakain pa, dahil ang pagbubukas ng pinto ay magiging sanhi ng pagkawala ng lahat ng magandang swerte ng pamilya. (A guest should not leave the house while the family is eating because opening the doors will let out all the family's good fortune.)

 • Ang lahat ng bintana sa bahay ay dapat bukas sa Araw ng Bagong Taon upang papasukin ang biyaya ng Diyos. (All windows in a house should be opened on New Year's Day to let God's grace in.)

Philippine Folk Beliefs

SALAPI AT KAYAMANAN
(Money and Wealth)

marketscence_gregbolanos_1982.JPG (191706 bytes)

Market Scene
ni Greg Bolanos

anarule.gif (1534 bytes)

1. Mga Palatandaan at Mga Pahiwatig (Signs and Omens)

 • Kapag ang isang tao ay nagbasag ng itlog at nakakita siya ng dalawang dilaw, siya ay magiging mayaman. (A person who breaks an egg and finds two yolks inside will be rich.)
 • Ang puting paruparo ay isang palatandaan ng darating na kayamanan. (A white butterfly is a sign of impending wealth.)

 • Ang isang maliit na burol ng langgam sa ilalim ng bahay ay isang palatandaan ng magandang swerte. (A small anthill under the house is a sign of good fortune.)

 • Ang isang bahay na madalas pagkumpulan ng mga itim na langgam ay nagpapahiwatig na ang may-ari ng bahay ay magiging mayaman. (A house frequented by black ants means that its owner will be rich.)

2. Mga Dapat at Huwag Dapat Gawin (What to Do/Not to Do)

 • Huwag ilagay ang iyong pitaka o handbag sa sahig, dahil kapag ginawa mo ito, hindi ka magiging maunlad. (Do not put your purse or handbag down on the floor, or you will not prosper.)

 • Huwag na huwag kang magwawalis ng sahig sa gabi, dahil kapag ginawa mo ito mawawala ang lahat ng iyong kayamanan. (Never sweep the floor at night, or you will lose all your wealth.)

 • Ang sinumang nagbabayad ng kanyang utang sa gabi ay magiging mahirap. (Whoever pays his debts at night will become poor.)

 • Kapag ikaw ay agad na nakakita ng bulalakaw, magbalot ka ng ilang pera sa isang gilid ng iyong panyo at maglaro ka ng pustahan, at ikaw ay siguradong mananalo. (As soon as you see a shooting star, wrap some money in a corner of your handkerchief and play any game of chance, for you are surely going to win.)

 • Kapag kumakati ang iyong palad, ibig sabihin ay makakatanggap ka ng maraming pera. (If your palm itches, it means you will receive a lot of money.)

 • Kapag ikaw ay nagsuot ng damit at bigla mong napansin na baligtad pala ang iyong pakakasuot, ibig sabihin ay makakatanggap ka agad ng pera. (After you dress up and you immediately discover that you wore your dress inside-out, it means that you are going to receive money shortly.)
 • Lagi kang maglagay ng barya o pera sa loob ng bag o lagahe. Kapag hindi mo ito nagastos, ikaw ay magkakaroon ng pera sa buong taon. (Always keep a coin or money bills inside your bag or suitcase. If you don't spend it, it means you will have money for the whole year.)
 • Kapag ikaw ay nakakita ng barya sa daan, kunin mo ito at ilagay sa iyong pitaka o bulsa. Kapag hindi mo ito nagastos, hindi ka magkukulang sa pera. (If you find a coin on the road, put it in your purse or pocket. If you never use it, you will never be short of money.)
 • Magbigay ka ng malaking diskwento sa iyong unang mamimili, upang ang iyong benta sa loob ng buong araw ay lumaki (buena mano). (Give a generous discount to the day's first customer, so that your sales for the day will increase.)

Picture's of The Philippine Islands Before And After WWII